Profil společnosti

Jsme Váš stabilní a profesionální partner

Společnost DEV Company, spol. s r.o. byla založena v roce 1992 jako malá rodinná firma s cílem podílet se na zpevňování báňských a inženýrských staveb pomocí injektáží polyuretanovými pryskyřicemi. Postupem času se činnost společnosti rozšířila na celé spektrum provádění hydroizolací a statického zajišťování staveb a speciálního zakládání.

V současné době zajišťuje společnost komplexní sanace staveb po stránce statické i hydroizolační. Je schopna provádět izolace proti průsakům vody a vlhkosti, ale i plynů či ropných látek. Podílí se na statickém zajišťování budov a staveb, ujíždění svahů, mikropilotážích, ale i na sanacích panelové výstavby. Společnost využívá ty nejprogresivnější metody a technologie dostupné na trhu a neustále sleduje nové technologie a materiály použitelné v této oblasti stavebnictví.

Realizujeme:

 • Sanace a zakládání inženýrských
  a občanských staveb
  • statika
  • hydroizolace
 • Sanace panelové výstavby
 • Podzemní stavby
  • sanace
  • rekonstrukce tunelů, štol, kolektorů
 • Památkově chráněné budovy a stavby,
  historické objekty
  • statika
  • hydroizolace a sanace
 • Dopravní stavby
  • mosty, propustky, opěrné stěny
  • stabilizace svahů, skalních masivů, krajnic

Pravidelně analyzujeme vlivy naší činnosti na životní prostředí a přijímáme opatření ke zmírňování negativních dopadů těchto činností. Pro případné havárie jsou ve společnosti zpracovány havarijní plány a exponovaná pracoviště jsou vybavena havarijními prostředky.

Při realizaci díla dodržujeme stanovené legislativní požadavky, ale zároveň zohledňujeme také vlastní zkušenosti, případná doporučení nebo připomínky zaměstnanců a zainteresovaných stran tak, aby v rámci ekonomických možností byly vlivy na životní prostředí řešeny i nad rámec povinných opatření.

Společnost nepracuje s materiály, které by mohly významnou měrou ovlivnit životní prostředí v okolí ani nevyvíjí žádné aktivity, které by významně ovlivňovaly nebo ohrožovaly životní prostředí. Mezi používanými nebezpečnými chemickými látkami se vyskytují polyuretanové pryskyřice, běžné stavební materiály, nátěrové hmoty, nezbytné ropné produkty pro zajištění provozu vlastních dopravních prostředků a případně malá množství ředidel a čisticích prostředků. Pracovníky upozorňujeme na rizika při nakládání s nimi a v případech, kdy je to možné, je nahrazujeme jinými prostředky nebo jejich používání omezujeme.

Podporujeme zvyšování odborné způsobilosti zaměstnanců a jejich povědomí o jakosti a životním prostředí v rámci pracovních porad a specializovaných školení, včetně pravidelných školení o nakládání s nebezpečnými chemickými látkami. Rovněž je seznamujeme se souvisejícími aktuálními legislativními požadavky.

Společnost neprodukuje významná množství nebezpečných odpadů. Odborem životního prostředí Magistrátu města Ostravy byl společnosti udělen souhlas k nakládání s vybranými nebezpečnými odpady. Relativně malá množství nebezpečných odpadů vznikají zejména při stavební činnosti a v rámci provozu našeho vozového a technického parku. Pravidelnou údržbu mobilní techniky svěřujeme autorizovaným servisům.

Produkce odpadů včetně produkce nebezpečných odpadů je sledována a průběžně evidována. Na všech pracovištích a stavbách jsou umístěny nádoby na odpad, který třídíme a tím usnadňujeme jeho likvidaci nebo případné další zpracování. Likvidace odpadů je zajištěna kompetentními odbornými firmami na základě smluvního vztahu.

Neprovozujeme energeticky náročné procesy, přesto sledujeme spotřebu energií ve společnosti a snažíme se ji omezovat tak, abychom šetřili vlastní výdaje i neobnovitelné přírodní zdroje. Spotřebu energií hodnotíme každoročně jako součást přezkoumání managementu.

Pravidelným přezkoumáváním systému managementu vyhodnocujeme naše procesy a vyvozujeme další opatření a cíle k jejich zlepšení. Naši snahu o vstřícný přístup k zákazníkům, citlivý a šetrný přístup k přírodě a péči o vlastní zaměstnance jsme završili certifikací našeho integrovaného systému řízení.

Navrhneme vám řešení

Kontaktujte nás