STATIKA

STATIKA - ZPEVŇOVÁNÍ - STABILIZACE

 

Naše společnost úspěšně již řadu let provádí statické zajištění , zpevňování  , stabilizaci pomocí níže uvedených technologií :

 

* NEREZ ŠROUBOVICE     Helifix, Helikální výztuž 

* LANOVÉ, TYČOVÉ KOTVY

* TÁHLA

* UHLÍKOVÉ LAMELY, WRAPY UHLÍKOVÉ TKANINY

* INJEKTÁŽE - APLIKACE POLYURETANOVÝCH PRYSKYŘIC

STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTŮ, NARUŠENÝCH PANELOVÝCH SKELETŮ

Statické zajišťování  a zpevňování objektů, narušených panelových skleletů , mostních staveb  atd. provádíme pomocí výše uvedených technologií úspěšně již řadu let. Jedná se o progresivní metody v oblasti statického zajišťování , zpevňování a oprav staticky narušených  konstrukcí kdy pro obnovení statické tuhosti a homogenity je např. používána nerez šroubovice.

Statické zajištění probíhá na principu  vkládání speciálních výztužných prutů ( nerez šroubovice ) do předvrtaných otvorů nebo vyfrézovaných drážek. Fixace prutů ve  vrtech  a drážkách je prováděna  cemento-polymerní hmotou. Tímto způsobem je zatížení způsobující narušení zdiva eliminováno, kovová výztuž  váže narušené zdivo dohromady , tvoří nosník přenášející požadované zatížení konstrukce a tím je provedeno statické zajištění a obnovuje s tím statická funkčnost.

Dále uvádíme metodu statického zajištění a zpevňování konstrukcí pomocí uhlíkových lamel. Jedná se o systém speciálních lamel, které se aplikují do tlakových oblastí konstrukčních prvků a zajišťují nebo zvyšují jejich únosnost. Na nosný pevný a suchý prachu zbavený podklad se nalepí lamela na kterou je celoplošně naneseno tixotropní epoxidové lepidlo. Před vlastním lepením je nutno vyrovnat nerovnosti podkladu z důvodu požadovaného zajištění  přenosu tahových sil. Lamely lze  navrhnout jako tzv. " spící " nebo předpjaté. Lamely mají široké uplatnění a to při zesílení zděných konstrukcí, litinových konstrukcí, dřevěných konstrukcí , železobetonových rámů, zesílení mramorových desek atd.

ZPEVŇOVÁNÍ MOSTNÍCH PILÍŘŮ

V oblasti zpevňovánní např. mostních pilířů , dopravních komunikací a jejich podzákladí s ohledem na jejich prováděnou rekonstrukci dochází na základě statických propočtů  ke generálním opravám nosných pilířů včetně jejich podzákladí. Pomocí injektáží polyuratanovými pryskyřicemi bylo již v několika případech úspěšně provedeno zpevňování narušených pilířů včetně jejich podzákladí a to v souladu s požadovanými statickými výpočty, které byly beze zbytku splněny.  Prováděnou vysokotlakou injektáží byl stabilizován mostní pilíř i jeho podzákladí tvořené zejména zvodnělými písky , které byly proinjektovány  polyuretanovými pryskyřicemi při tlacích  dosahujících až hodnot cca 22 MPA. Pryskyřice při těchto tlacích proniká narušeným zdivem pilíře a zvodnělými písky a po svém vytvrzení jsou jakékoliv volné prostory i oblasti vymytého písku vyplněny pryskyřicí, což umožňuje přenesení požadovaného zatížení po celé proinjektované ploše. Takto proinjektované podzákladí a pilíře jsou tedy bez obav  staticky zajištěné a zpevněné .  

STABILIZACE NESOUDRŽNÝCH ZEMIN

Stabilizace málo pevných nesoudržných zemin formou injektáže pulyuretanovými pryskyřicemi se osvědčilo při zajištění ražeb tubusu kolektorů, tunelů popř. štol. Pro zajištění ražby kolektoru, tunelu či štoly v nesoudržných zeminách je nutno v požadovaném rozsahu zajistit  stabilizaci a to jejich zpevněním.  za tímto účelem jsou prováděny speciální injektáže, které spolu se závrtnými popř. zavibrovanými injektážními jehlami kopírujícími profl raženého díla vytvářejí " deštník " kdy zpevněním geokomponentu nedochází k vyjíždění hornin. takto stabilizované zpevněné  předpolí ražby včetně bezprostředního  okolí raženého díla splňuje podmínku pro zamezení vícelomů, které by nepříznivě ovlivnily stabilitu okolních budov s vyvoláním polesu povrchu. V případě aplikace tlakové zpevňující injektáže ve zvodnatělých píscích a štěrcích dochází v časovém horizontu cca 1 hodina ke stabilizaci k zajištění zpevnění geokompozitu eliminujícím samovolné uvolňování po dobu nezbytně nutnou k zajištění " otevřeného" prostoru v důsledku vlastní ražby.