SANACE VLHKÉHO ZDIVA, INJEKTÁŽE

Sanace vlhkého zdiva provádíme pomocí injektáže. Injektáže tvoří v dnešní době významnou část stavebního průmyslu, jak při výstavbě nových objektů, tak zejména při stavebních rekonstrukcích. V oboru injektáží disponuje naše firma týmem certifikovaných odborníků s dlouholetou praxí, což vede při použití vysoce kvalitních materiálů od našich dodavatelů k dosažení těch nejlepších výsledků a spokojenosti zákazníků.


Injektáže používáme pro:

 

SANACE VLHKÉHO ZDIVA

Sanace vlhkého zdiva formou injektáže jsou v současné době nejprogresivnějším způsobem, jak zamezit nežádoucímu průniku vlhkosti do vnitřních prostor stavby. Tento způsob sanace stavebních prvků spočívá ve vytvoření hydroizolační clony v samotném zdivu za pomocí nízkotlakých či vysokotlakých čerpadel. Jako injektážní médium mohou být zvoleny materiály různých chemických bází, v závislosti na míře zavlhnutí a druhu sanovaného zdiva.

Používané druhy materiálů pro sanace vlhkého zdiva, injektáže:

 • polyuretanové pryskyřice
 • akrylátové gely
 • silan - siloxanové emulze
 • epoxidové pryskyřice

Při provádění injektáže se tyto systémy mohou také kombinovat (a často se tomu tak děje), s aplikací sanačních omítek, které ošetří degradované zdivo a zbaví ho nežádoucích solí a zůstatkové vlhkosti.

 

ZPEVŇOVÁNÍ ZEMIN A HORNIN

Injektáž základových půd je metoda speciálních stavebních prací, kterou provádíme při zpevňování nestabilních a neúnosných zemin.

Pro účely injektáže při zpevňování zemin a hornin používáme dva základní druhy pojiv - na bázi cementových emulzí a na bázi polyuretanových pryskyřic. Každý z těchto materiálů má své výhody a specifické využití. Výhodami injektáže při použití této technologie jsou výsledné pevnosti a trvanlivost, které oceňujeme především při zpevňování zemin v narušeném podzákladí budov.

Příklady použití injektáže při zpevňování zemin a hornin:

 1. Stabilizace svahů
 2. Sanace sesuvů
 3. Při nutnosti zvýšení únosnosti zeminy v základové spáře
 4. Při nutnosti homogenizace podzákladí

Nejčastěji používané technologie při zpevňování zemin a hornin:

 1. Mikropilotáž a hřebíkování pomocí injektovaných samozávrtných tyčí IBO
 2. Zpevňování zemin injektáží pomocí ocelových jehel
 3. Trysková injektáž zemin

 

STATICKÉ ZPEVNĚNÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

Vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek, přetížením, popř. nevhodným užíváním budov dochází k degradaci materiálu a ztrátě statické únosnosti nosných konstrukcí. Pro tyto statické problémy existuje opět řešení v použití injektáže - na bázi cementových emulzí a na bázi polyuretanových pryskyřic. Při těchto aplikacích dochází k propojení poškozené hmoty původního materiálu a injektážní hmoty a následně k vytvoření homogenního kompozitu vyšší pevnosti a odolnosti.

Uplatnění injektáží nacházíme při potřebě statického zpevnění:

 1. cihelného a kamenného zdiva
 2. kamenných a cihelných kleneb
 3. historických kamenných mostů, opěrných zdí a pilířů
 4. železobetonových konstrukcí mostů a tunelů

 

UTĚSNĚNÍ PRŮSAKŮ

Další oblastí, kde můžeme injektáže využít je při havarijních průsacích u podzemních konstrukcí způsobených podzemní vodou, havárií potrubí, aj., se uplatní bodové utěsnění dvousložkovou polyuretanovou pryskyřicí. Polyuretanová pryskyřice díky své schopnosti reagovat s vodou a následnému napěnění a vytvrdnutí vytvoří pevné utěsnění průsaků – ať ve zdivu (cihelném či kamenném) nebo v železobetonové (monolitické, prefabrikované) stěně.

 

SANACE PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝCH BUDOV

Sanace vlhkého zdiva kulturních  památek se také provádí např. formou injektáží. V oblastech památkově chráněných zón je často nutné provést sanaci hodnotných historických budov. Injektáže ze strany interiéru řeší mnoho klasických problémů bez nutnosti demoličních zásahů do konstrukcí (podřezávání) a bez nutnosti záborů v exteriéru, výkopů a bourání zpevněných ploch okolo objektu. Z hlediska odborů památkové péče (které usilují o co nejmenší zásahy v památkově chráněných budovách) je toto řešení vítáno, protože umožňuje minimalizovat vliv sanačních prací na budovu samotnou a její okolí.

Injektáže řeší (jak bylo výše zmíněno):

 1. statické zpevnění podzákladí – řešení nerovnoměrného sedání a následné rozšiřování trhlin
 2. statické zpevnění a sanace vlhkosti suterénních stěn
 3. sanace vlhkého zdiva