Polyuretanové pryskyřice

Pomocí aplikace polyuretanových pryskyřic (PUP) lze úspěšně provádět:

Zpevňování narušených základů zdiva staveb a obytných domů včetně izolace proti vzlínající vlhkosti a spodní vztlakové vodě.

Zpevňování narušených základů zdiva kostelů, hradů, zámků a historických center měst a památek.

Zpevňování a utěsňování kamenného, betonového a cihlového zdiva mostů, tunelů, hrází, vodních staveb, průmyslových a hospodářských nádrží, kolektorů, kanálů apod.

Vzhledem k vysoké elastičnosti polyuretanových pryskyřic jsou vhodné pro zpevňování, vyplňování spár a dutin zatížených nárazovými nebo trvalými vibracemi, sanaci budov např. narušených účinky hornické činnosti (vlivem poddolování), s neúnosným podložím, kde dochází k těmto poškozením: trhliny ve zdech, v klenbách nad dveřmi a okny, rozvrstvení zdí apod.

Utěsňování uzavíracích hrází a okolí proti exhalaci důlních plynů, vysokotlakých vodních hrází a okolních hornin, a to i pod tlakem vody.

Utěsňování dilatačních spár a trhlin na vodních kanálech a přivaděčích, a to i pod tlakovou vodou.

Podlahové polyuretanové nátěry, sportovní a rekreační povrchy, elastické stavební prvky, vibroizolační materiály kolejnic a železnic.

 

Uvedená polyuretanová pryskyřice má celou řadu výhod mezi které patří zejména:

- Regulovatelná viskozita - reakci lze vhodně řídit, a tím lze zabránit, aby pryskyřice neodtékala do nežádoucí vzdálenosti. Vhodnou volbou jednotlivých typů pryskyřic lze regulovat průběh reakce, napěnění a dobu vytvrzení.

- Zvětšování objemu - způsobuje, že po vlastní aplikaci pryskyřice dochází k sekundární injektáži, což mimo jiné má za následek snížení objemu spotřebované pryskyřice a k ušetření nákladů na hmoty.

- Nízká viskozita PUP umožňuje pronikání směsi i do nejmenších trhlin o rozměrech pod 0,1 mm.

- Plasticita - vytvrzené pryskyřice neztrácejí svou soudržnost. Zatížená napěněná pryskyřice se deformuje bez vzniku trhlin.

- Přilnavost - PUP výborně přilnou k různým povrchům / uhlí, kámen, cihla, beton, písek apod./ Hodnoty dosahující 4,7 MPa jsou např. oproti cementům dvojnásobné.

- Pevnost - je závislá na použitém druhu PUP, stupni napěnění a teplotě okolí. V závislosti na stupni napěnění, požadované pevnosti a pružnosti se mění hustota PUP v rozsahu 300 - 1100 kg. na metr kubický.

- Pří stupni 1 je dosavadní pevnost v tlaku pro PUP 79 MPa.

- Vysoká odolnost - proti působení kyselin, louhů, sulfátů a bakterií. Tvoří stálé chemické vazby a produktem reakce je pouze CO2

- Neškodí životnímu prostředí a je schválena hlavním hygienikem ČR pro styk s pitnou vodou.

- Lze dosáhnout i elastických spojení, což je přínosem např. při utěsňování jam a kolektoru s dynamickým namáháním při utěsňování dilatačních spár.

Polyuretanové pryskyřice PUP jsou tvořeny dvěma komponenty, které se míchají v poměru 1 : 1.


Polyuretanová pryskyřice má následující parametry:

čas do začátku pěnění:   cca 35 sec.
čas úplného vytvrzení:   10 min.
stupeň napěnění:   1 - 10 / dle obsahu vody /
pevnost v tahu v MPa:   27,6
pevnost v tlaku v MPa:   79,0